Време за детето +-
Всичко за ученика +-
Канцеларски материали +-

Общи условия за ползване

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЛайфСют Корпорейшън“ ЕООД, ЕИК 205457446, гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 1В, ет.10, ап. 63, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“, и клиентите, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ на онлайн магазин LIFESUIT, наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „ЛайфСют Корпорейшън“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 1В, ет.10, ап. 63

3. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 1В, ет.10, ап. 63

4. Вписване в публични регистри: ЕИК 205457446                                     

5. ДДС №: BG205457446                                                                             

6. Тел.: +359 888 533 456

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Онлайн магазинът е достъпен на адрес в Интернет www.lifesuit.eu, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Онлайн магазина стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Онлайн магазина и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Онлайн магазина чрез интерфейса на страницата на Онлайн магазина, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Онлайн магазина;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Онлайн магазина, съгласно поддържаните от Онлайн магазина начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Онлайн магазина;

6.  Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Онлайн магазина в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Онлайн магазина чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от Онлайн магазина и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Онлайн магазина в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Онлайн магазина и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Чл. 7. (1) За да използва Онлайн магазина за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които Онлайн магазина изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребитекя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) За да използва пълната функционалност на Онлайн магазина на Доставчика, Потребителят трябва да извърши регистрация в сайта на Онлайн магазина. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на Онлайн магазина, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена, ако е приложимо, и други сходни функции.

(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Потребителите и без извършването на регистрация в Онлайн магазина, чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на Онлайн магазина.

 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Онлайн магазина.                                                       

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на Онлайн магазина.

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.                                                   

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 10. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

- Извършване на регистрация в Онлайн магазина и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в Онлайн магазина или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;

- Влизане в системата за извършване на поръчки на Онлайн магазина чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;

- Избиране на една или повече от предлаганите стоки от Онлайн магазина и добавянето им към списък със стоки за покупка;

- Предоставяне на данни за извършване на доставката;

- Избор на способ и момент за плащане на цената.

- Потвърждение на поръчката от Потребителя;  

- Потвърждение за изпълнение на поръчката от Доставчика. Поръчката се потвърждава от Доставчика, в срок не по-дълъг от 1 работен ден от потвърждаване на поръчката от страна на Потребителя, освен ако доставката на стоката се окаже невъзможна поради причини, за които Доставчика не отговаря (например изчрепана наличност при производителя и други).

(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на Онлайн магазина.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Онлайн магазина, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

 

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока в сайта на Онлайн магазина.

(2) Цената на стоките, с включени всички данъци, се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на Онлайн магазина.

(3) Стойността на куриерските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в панел „Доставкa“ в сайта на Онлайн магазина;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на предлаганите стоки в сайта си.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(8) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на Онлайн магазина или електронна поща.

 

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.                                                         

(2) В случай, че потребител на Онлайн магазина не се е явил/ не е намерен, за да получи поръчана стока на заявения от него адрес на доставка повече от два пъти, Доставчикът има право да изиска авансово заплащане от съотвтения потребител, при следващи поръчки от страна на последния. В този случай при отказ от авансово заплащане на стоката, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчката без да дължи каквото и да е обезщетение или неустойка.

(3) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор или да замени получената стока в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно процедурата описана в панел „Връщане и замяна“ в сайта на Онлайн магазина. Информация за упражняване на правото на замяна и/или отказ е достъпна на сайта на Доставчика.                         

(2) Правото на замяна и/или отказ по ал. 1 не се прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето- бельо, банкси, чорапени изделия, шапки, козметика.

(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ отдоговора за покупко-продажба на стока, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без разходите за доставка, съгласно процедурата описана в панел „Връщане и замяна“ в сайта на Онлайн магазина.                 

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен съгласно процедурата описана в панел „Доставка“ в сайта на Онлайн магазина.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми по съответната поръчка, ако има такива.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

 

Чл. 17. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика съгласно процедурата в панел "Връщане и замяна" в сайта на Онлайн магазина.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията или при промяна в последния от страна на Потребителя – на последния заявен Основен контактен електронен адрес.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност (Политика за защита на личните данни).

(4) Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в Онлайн магазина и изпълнението на договора.

 

Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведомява всички Потербители, като публикува измененията в сайта на Онлайн магазина.                                     

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след публикуване на измененията в сайта на Онлайн магазина и ако Потребителят не заяви в 30-дневен срок от публикуването на последните, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат извършвани по реда на този член и не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на Онлайн магазина. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23 Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Доставчика или на трети лица, партньори на Доставчика. Нищо  на този сайт не трябва да бъде считано като даване на съгласие или разрешение да използвате снимки, статии, лого, търговска марка или друга информация от този сайт.

 

чл. 24. Съдържанието на сайта на Онлайн магазина може да бъде променяно на постоянна база от Доставчика.

 

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Настоящите общи условия влизат в сила от 13.02.2019 г.